How to Apply for MPSC Exam Online – MPSC Material

How to Apply for MPSC Exam Online आवश्यक बाबी… १. तुमची प्रोफाईल पूर्ण पाहिजे. (mpsconline.gov.in) २. पूर्ण करून अद्यावत आणि लॉक केलेली पाहिजे.. ३. Login करून..Online Application मेनू मध्ये जा… लिस्ट मध्ये जी परीक्षा द्यायची आहे ती निवडा. आणि खालील…

MPSC Topper Booklist Prasad Chaugule – MPSC Material

नाव : प्रसाद चौगुले परीक्षा : राज्यसेवा परीक्षा २०१९ प्रथम क्रमांकाने पास मिळालेले पद : उप-जिल्हाधिकारी मिळाले गुण (९०० पैकी) मुख्य परीक्षा : 28+31, 70, 88,104,106,101= 528/800मुलाखत : 60/100एकूण : 588/900 (परीक्षेचा Pattern माहिती असेल तरच कळेल.) Booklist PDF Prasad…

MPSC Interview – Prakash Pol 2016 – MPSC Material

राज्यसेवा परिक्षा २०१६ मुलाखत नाव : प्रकाश लालासाहेब पोळ परीक्षा : राज्यसेवा परीक्षा २०१६ निवड : गट विकास अधिकारी, गट- अ शिक्षण : M.Sc. Biotech / M.A . Pol . Sci . गुण : ७० /१०० पैकी पॅनेल : व्ही…

Arogya Bharti 2021 Hall Ticket Available – MPSC Material

आरोग्य भरती २०२१ गट क आणि गट ड प्रवेश पत्रे तुमच्या नोंदणीकृत Email-ID वर पाठवलेली आहेत. पडताळणी करून Download आणि Print करून घ्या. त्यातील सर्व सूचना वाचा आणि परीक्षेला जा. आरोग्य सेवा भरती २०२१ फक्त गट क चे प्रवेशपत्र आले…